PICTURE OF ACTIVITIES JOINING THE MONKS IN THE MAE TAENG

กิจกรรมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ และประชุมคณะสงฆ์ ต.ป่าแป๋ วัดปางมะกล้วย

PICTURE OF ACTIVITIES WITH BAN MAE KRAI SCHOOL

คณะสงฆ์ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ iMONASTERY จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
และสอนธรรมะให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ไคร้

Message us